امام مهدی (ع)

نام پدرنام مادر حسننرجس خاتون
تاریخ ولادتمحل ولادتمدت امامتمدت عمر ۱۵ ماه شعبان سنۀ ۲۵۵ هجریسامرااز سال  ۲۶۰ شروع شده استامام مهدی (عج) زنده و از نظرها غایب است
همسرانفرزندان   —
تاریخ شهادتمحل دفننام قاتل  —