به بهانه ۱۳ رجب میلاد امام علی علیه السلام

 

مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر
بستود و ثنا گفت و بدو داد همه کار

هر انسانی هر چند بزرگ و دانشمند باشد وقتی در برابر شخصیت ارجمند علی بن ابی طالب(ع) قرار گیرد. به حیرت و شگفتی دچار م یگردد شخصیت علی(ع) در حقیقت، تابلوی زیبا وارزشمندی است که بر آن تمام ارزشها و آیات کمال و جمال الهی نقش بسته و چشم و دل هر بیننده ای را به خود خیره می سازد؛ خواه این بیننده مسلمان باشد یا غیر مسلمان. براستی علی(ع) معنای عدل و قسط و شجاعت و مهربانی و عطوفت و ایمان و زهد و تقوا و در یک کلام همه خوبی هاست.
مرور بخشی از نامه آن حضرت به مالک اشتر در زمان حاضر می تواند راهگشای مردم ومسئولین نظام اسلامی باشد:
((بپرهیز از این که خود را در عظمت با خدا برابر دارى یا در کبریا و جبروت، خود را به او همانند سازى که خدا هر جبارى را خوار کند و هر خودکامه اى را پست و بی مقدار سازد. هر چه خدا بر تو فریضه کرده است ، ادا کن و درباره خواص خویشاوندانت و از افراد رعیت ، هرکس را که دوستش مى دارى ، انصاف را رعایت نماى که اگر نه چنین کنى ، ستم کرده اى و هر که بر بندگان خدا ستم کند، افزون بر بندگان، خدا نیز خصم او بود و خدا با هر که خصومت کند، حجتش را نادرست سازد و همواره با او در جنگ باشد تا از این کار باز ایستد و توبه کند. هیچ چیز چون ستمکارى، نعمت خدا را دگرگون نکند و خشم خدا را برنینگیزد؛ زیرا خدا دعاى ستمدیدگان را مى شنود و در کمین ستمکاران است.
باید که محبوب ترین کارها در نزد تو، کارهایى باشد که با میانه روى سازگارتر بود و با عدالت دمسازتر و خشنودى رعیت را در پى داشته باشد؛ زیرا خشم توده هاى مردم، خشنودى نزدیکان را زیر پاى بسپرد و حال آنکه، خشم نزدیکان اگر تود ه هاى مردم از تو خشنود باشند، ناچیز گردد. خواص و نزدیکان کسانى هستند که به هنگام فراخى و آسایش بر دوش والى بارى گرانند و چون حادثه اى پیش آید کمتر از هر کس به یاریش برخیزند و خوش ندارند که به انصاف درباره آنان قضاوت شود. اینان همه چیز را به اصرار از والى مى طلبند و اگر عطایى یابند، کمتر از همه سپاس مى گویند و اگر به آنان ندهند، دیرتر از دیگران پوزش مى پذیرند. در برابر سختی هاى روزگار، شکیباییشان بس اندک است. اما ستون دین و انبوهى مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان، عامه مردم هستند، پس، باید توجه تو به آنان بیشتر و میل تو به ایشان افزون تر باشد.
و باید که دورترین افراد رعیت از تو و دشمن ترین آنان در نزد تو، کسى باشد که بیش از دیگران عیب جوى مردم است. زیرا در مردم عیب هایى است و والى از هر کس دیگر به پوشیدن آنها سزاوارتر است. از عیب هاى مردم آنچه از نظرت پنهان است، مخواه که آشکار شود؛ زیرا آنچه بر عهده توست، پاکیزه ساختن چیزهایى است که بر تو آشکار است و خداست که بر آنچه از نظرت پوشیده است، داورى کند. تا توانى عیب هاى دیگران را بپوشان، تا خداوند عیبهاى تو را که خواهى از رعیت مستور بماند، بپوشاند و از مردم گره هر کینه اى را بگشاى و از دل بیرون کن و رشته هر عداوت را بگسل و خود را از آنچه از تو پوشیده داشته اند، به تغافل زن و گفته سخن چین را تصدیق مکن. زیرا سخن چین، خیانتکار است، هر چند، خود را چون نیکخواهان وانماید.))

امام علی(ع) از نگاه دیگران :
پیشوای مذهب شافعی :علی حُبّه جُنهً امام النّاس والجِنّه وصی المصطفی حقاً قسیم النّار والجَنّه
دوستی علی سپر آتش دوزخ است او امام انسان ها و جن است. او وصی مصطفی و تقسیم کننده بهشت و جهنم است.
زمخشری از دانشمندان و ادبای مشهور وصاحب تألیفات ارزنده درباره حضرت علی(ع) می گوید : من چه بگویم درباره مردی که فضایل او را دشمنان از راه کینه جویی و حسادت انکار کردند و دوستانش از ترس و بیم پنهان کردند. باز از این میان آن قدر فضلیت های وی انتشار یافت که شرق و غرب را فرا گرفت.
جرج جرداق نویسنده و محقق مسیحی:
آیا از فرمانروایی خبرداری که خود نان سیر نخورد، زیرا که در کشور او کسانی یافت می شدند که با شکم سیر نمی خوابیدند و جامه نرم نمی پوشیدند، زیرا در میان ملت کسانی بودند که لباسی خشن و درشت می پوشیدند و درهمی را اندوخته نساخت و به فرزندان و یاران خود هم وصیت نمود که غیر از این راه و روشی نپیمایند.
بارون کادایفو دانشمند فرانسوی: علی مولود حوادث نبود، بلکه حوادث را او به وجود آورده بود. اَعمال او مخلوق فکر و عاطفه و مخیله خود اوست. پهلوانی بود در عین دلیری؛ دلسوز و رقیق القلب؛ شهسواری بود که در هنگام رزم آرایی زاهد و از دنیا گذشته بود.
شبلی شمیل از پیشکسوتان مکتب مادیگری:
پیشوا علی بن ابی طالب بزرگِ بزرگان، یگانه نسخه ای است که نه شرق و نه غرب ،نه در گذشته و نه در امروز صورتی مطابق این نسخه ندیده است.
جرجی زیدان، نویسنده مصری مُدیر مجله الهلال می گوید:
آیا علی پسر عموی پیغمبر و جانشین و داماد او نبود ؟ آیا او آن دانشمند پرهیزکار و دادگر نبود ؟ آیا او آن مرد با اخلاص و غیور نبود که در پرتو مردانگی وغیرتش اسلام و مسلمانان عزت یافتند؟
و فردوسی در مدح او می سراید:
اگر چشم داری به دیگر سرای
به نزد نبی و علی گیر جای
هر آن کس که در جانش بغض علی است
ازو زارتر در جهان، زار کیست؟
یقین دان که خاک پی حیدرم
براین زاده ام هم بر این بگذرم

گرد آوری : عترت النّبی(ص)