توکل-بر-خدایت-کنl00توکل بر خدایت کن ، کفایت میکند حتما

اگر خالص شوی با او ، صدایت میکند حتما

اگر بیهوده رنجیدی ، از این دنیای بی رحمی

به درگاهش قناعت کن ، عنایت میکند حتما

دلت درمانده میمیرد ، اگر غافل شوی از او

به هر وقتی صدایش کن ، حمایت میکند حتما

خطا گر میروی گاهی ، به خلوت توبه کن با او

گناهت ساده میبخشد ، رهایت میکند حتما

به لطفش شک نکن گاهی ، اگر دنیا حقیرت کرد

تو رسم بندگی آموز ، حمایت میکند حتما

اگر غمگین اگر شادی ، خدایی را پرستش کن

که هر دم بهترینها را ، عطایت میکند حتما!!