ختم مجرب براي مطيع شدن زن

هفت مرتبه خواندن آيه 34 از سوره مبارکه نساء
«الرجال قوامون علي النساء» «مردان سرپرست و نگهبان زنانند.»
موجب مطيع شدن همسر است