دعا براي جا کردن خود در دل ديگران
دعا براي القاء مهر خود در دل ديگران : هر کس بخواهد کسي را به دوستي خود مايل سازد، چندان که يکساعت بدون او شکيبايي و تحمل نتواند کرد اين ايه را بخواند، به طعامي بدمد، و به او بخوراند.
«بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعلوا علي و اتوني مسلمين»
«به نام خداوند بخشنده مهربان، توصيه من اين است که نسبت به من برتري جويي نکنيد و به سوي من در آييد در حالي که تسليم حق هستيد.» (سوره نمل، آيه 30 و 31 )
«لو لا ان ربطنا علي قلبها لتکون من المومنين»
«اگر دل او را به وسيله ايمان و اميد محکم نکرده بوديم، تا در زمره اهل ايمان در آيد.» (سوره قصص، ايه 10)