دعا به جهت دفع درد زانو

ابوحمزه به حضرت امام محمد باقر (ع) شکايت کرد از درد زانو ، فرمودند:

بعد از نماز اين دعا را بخوان

يا اجودَ من اَعطي و يا خير من سُئلَ و يا ارحمَ من استُرحِمَ ارحم

ضعفي و قلةَ حيلتي و اغفني من وجعي