دعا در موقع حجامت کردن

در فقه الرضا (ع) مسطور است که چون اراده حجامت کني چهار زانو در پيش حجام بنشين و بگوي :

بِسم الله الرَحمنِ الرَحيمِ

اَعُوذُ بِاللهِ الکَريمِ في حِجامَتي مِنَ العَينِ في الدَمِ و مِن کُل سُوءٍ وَ اَعلالٍ و اَمراضٍ

و اسقامٍ و اوجاعٍ و اَسئلُک العافيهَ و المُعافاةَ و الشفاءَ من کُلَ داءٍ .

و رسول اکرم (ص) فرمودند : حجامت کردن در روز سه شنبه هفدهم يا چهاردهم يا بيست و يکم ماه او را شفا دهد از دردهاي سال و شفا بخشد او را از دردسر و درد دندانو جنون و خوره و پيسي .