سازمان ملل متهد به بازیچه دست آمریکا و اسرائیل تبدیل شده است و همگام با آنان از کشتار مردم بی دفاع مخصوصاً و ترجیحاً مسلمانان سراسر دنیا حمایت کرده است.لازم نیست مستنداتی در اینباره به ثبت رسیده باشد جهان خود شاهد این گونه رفتارهاست.سکوت یک مجمع بین المللی که وظیفۀ آن حمایت از ملت هاست در قبال جنایتهائی نظیر: فلسطین اشغالی ، کشتار و نسل کشی مسلمانان در سومالی ، میانمار ، عراق ، افغانستان ، سوریه ، لبنان ، و …. و اخیراً هم در یمن.به نظر شما علت این همه سکوت چیست؟؟؟