سیمای امام موسی کاظم(ع)

نام
القاب
کنیه
موسی
کاظم-صابر-صالح-امین-عبدالصالح-باب الحوایج-ابولحسن ماضی-ابوعلی
ابوابراهیم-ابوالحسن
نام پدر
نام مادر
جعفر
حمیده
تاریخ ولادت
محل ولادت
مدت امامت
مدت عمر
۷ ماه صفر سنه ۱۲۸ هجری
مدینه طیبه
۳۵ سال
۵۵ سال
همسرانفرزندان

فاطمه بنت علی، نجمهپسران: امام رضا-ابراهیم-عباس-قاسم-اسماعیل-جعفر-هارون-حسن-احمد-محمد-حمزه-عبدالله
دختران: فاطمه کبری-فاطمه صغری-رقیه-حکیمه- ام ابیها-رقیه صغری- ام جعفر-سبابه-زینبب-خدیجه
تاریخ شهادت
محل دفن
نام قاتل
۲۵ ماه رجب سنه ۱۸۳ هجری
کاظمین
هارون یحیی برمکی سندی