۴ نعمتی که بهتر است هر روز یاد کنیم :

حضرت رسول اکرم
(صلی الله علیه وآله) فرمودند :
«هر که صبح کند و چهار نعمت خدا را یاد نکند می ترسم که نعمت خدا از او زائل گردد»

ستایش خدا را که خود را به من شناساند ومرا کوردل نگذاشت.

ستایش خدا را که مرا از امت حضرت محمّد صلی الله علیه و آله قرار داد.

ستایش خدا را که روزیم را در دست خودش قرار داد و آن را در دست مردم ننهاد.

ستایش خدا را که گناهانم وعیوبم را پوشاند ومرا در میان مردم رسوا نکرد.