آرایش سپاه دو طرف در روز عاشورا محتویات ۱ آرایش سپاه امام حسین علیه السلام ۲ آرایش سپاه عمر سعد ۳ نقشه چینش سپاه دو طرف و موقعیت آنها ۴ پانویس ۵ منابع آرایش سپاه امام حسین...

ادامه مطلب ...