افسانه همراهی ابوبکر در غار افسانه همراهی ابوبکر در غارسیره نویسان بر این مطلب اتفاق دارند که بیشتر مسلمانان، پیش از رسول خدا صلى الله علیه وآله به مدینه هجرت کردند، امام جماعت...

ادامه مطلب ...