بازخواني سخن‌هاي مقام معظم رهبري در خصوص تهاجم فرهنگي؛ جوانان هدف توطئه تهاجم فرهنگي دشمن هستند خبرگزاري فارس: امروز شما جوان‌ها هدف توطئه‌اي بسيار خطرناك هستيد. اين خطرها هر جايي كه...

ادامه مطلب ...