در سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) ساعت ۲۱ مردم شهید پرور جامخانه میزبان شهید گمنام از شهدای غواص بودند که با کمال افتخار و به شایستگی از این عزیز سفرکرده استقبال نمودندگوشه ای از این مهمان...

ادامه مطلب ...