برگرفته از دست نوشته های Prof.mostafa Haji Amiri مستحبات مربوط به هنگام تولد نوزاد ۱- غسل دادن نوزاد ۲- گفتن اذان در گوش راست و اقامه در گوش چپ نوزاد برای دورکردن  شیاطین از نوزاد ( بجهت لطافت روح...

ادامه مطلب ...