ترویج شیطان گرایی در عرفان حلقه « عرفان حلقه » که یکی از جریانات جدید در کشور است، خود را به عنوان عرفانی اسلامی معرفی می‌کند. هم‌چنین تلاش دارد با تمسک به متون و ادله دینی از خود...

ادامه مطلب ...