فضیلت و خواص سوره انعام محتوای سوره "انعام"به معنى چهارپایان مى باشد و نام ششمین سوره قرآن است.نام این سوره از آیه ۱۳۶آن گرفته شده است و در این سوره به چهارپایان و احکام مربوط به آنها از نظر...

ادامه مطلب ...