شفاى ابو راجع حمامى بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ   یکى از داستانهایى که علماء و افراد مورد اطمینان نقل کرده اند و به عنوان یک حادثه قطعى ، در عصر خود شهرت یافت ،...

ادامه مطلب ...