ختم مجرب براي مطيع شدن زن هفت مرتبه خواندن آيه 34 از سوره مبارکه نساء «الرجال قوامون علي النساء» «مردان سرپرست و نگهبان زنانند.» موجب مطيع شدن همسر...

ادامه مطلب ...