چهار سفارش مهم بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحيمْحضرت فاطمه زهرا(س) می فرماید: در حالی که بستر خود را پهن کرده بودم، رسول خدا(ص) بر من وارد شد و فرمود: ای فاطمه، سر به بستر خواب مگذار مگر این...

ادامه مطلب ...