اهدای خون سالم اهدای زندگی     مقدمه ای بر تاریخچه اهدای خون در مرداد سال ۱۳۵۳ شمسی سازمان انتقال خون ایران با هدف سامان بخشیدن به وضع آشفته خون رسانی و به منظور ترویج فرهنگ اهدا،...

ادامه مطلب ...