دعا براي جا کردن خود در دل ديگران دعا براي القاء مهر خود در دل ديگران : هر کس بخواهد کسي را به دوستي خود مايل سازد، چندان که يکساعت بدون او شکيبايي و تحمل نتواند کرد اين ايه را بخواند، به طعامي...

ادامه مطلب ...