دعا به جهت دفع درد زانو ابوحمزه به حضرت امام محمد باقر (ع) شکايت کرد از درد زانو ، فرمودند: بعد از نماز اين دعا را بخوان يا اجودَ من اَعطي و يا خير من سُئلَ و يا ارحمَ من استُرحِمَ ارحم ضعفي...

ادامه مطلب ...