دعا به جهت رفع چشم درد به کرات تجربه شده است که اين کلمات را نوشته و بر چشم درد ببندد بزودي خوب خواهد شد و شفا يابد. يا بصيرا بلا حدقه احفظ حدقتي بحق حدقتي علي بن ابيطالب اعيذ نور بصري بنور...

ادامه مطلب ...