یارى مظلوم در آیات و روایات سکوت جایز نیست محمدآصف عطایى مظلوم از ماده ظلم، به معناى ستمدیده است و به کسى که مورد بیدادگرى قرار گرفته و به حق و حقوقش، تعدى و تجاوز شده، اطلاق مى شود. در قرآن...

ادامه مطلب ...