فردوسی فردوسی پیکرهٔ فردوسی از ابوالحسن صدیقی در میدان فردوسی شهر رم نام اصلی ابوالقاسم فردوسی توسی زمینهٔ کاری ادبیات فارسی، شعر زادروز ۳۱۹ خورشیدی ۳۲۹ دهکده توس،...

ادامه مطلب ...