سال دوم هجرت (سنه الامر) تغییر قبله و وجوب زکات و روزه‏ هفده ماه پس از ورود رسول خدا به مدینه بود که روز دوشنبه نیمه ماه رجب، در مسجد «بنى سالم بن عوف» که نخستین نماز جمعه در آنجا خوانده شد،...

ادامه مطلب ...