امام مهدی (ع) نام پدرنام مادر حسننرجس خاتون تاریخ ولادتمحل ولادتمدت امامتمدت عمر ۱۵ ماه شعبان سنۀ ۲۵۵ هجریسامرااز سال  ۲۶۰ شروع شده استامام مهدی (عج) زنده و از نظرها غایب...

ادامه مطلب ...