عاقلا از مرگ تا کى غافلى تا به کى بر عیش دنیا مایلى گوش دل بگشا و بشنو این کلام از لسان حق که الناس نیام نیست دنیا غیر خوابى بس قلیل چون نوزاد مرگ کوس الرحیل باید از این خواب خوش...

ادامه مطلب ...