مقام و منزلت پدر   مقام پدر   وقضی ربک الا تعبدو الا ایاه و بالوالدین احسانا و امر کرد پروردگارتو که بندگی مکنید مگرخدا را ونسبت به پدرومادرنیکی و مهربانی کنید(سوره...

ادامه مطلب ...