شما به این جمله اعتقاد دارید؟؟؟؟!!!!! حسبنا کتاب الله... یکی از شعارهایی که برادران اهل تسنن دارن و بهش خیلی اعتقاد دارن اینه:(حسبنا کتاب الله)یعنی قرآن برای ما کافیه.که این شعار توسط عمر...

ادامه مطلب ...