عایشه گوید: پس (از آنکه زنان رسول خدا صلى اللّه علیه و آله با بسترى شدن آن حضرت در اطاق من موافقت کردند) رسول خدا صلى اللّه علیه و آله در حالیکه دستهاى خود را روى شانه دو تن از مردان...

ادامه مطلب ...