بزرگنمائی   =    کلیک بر روی عکسها اسمش شده مــُــــد !!! شلوار لی را برایمان فرستادند ... اول زیاد هم بــَــد نبود !!! بعد شد آفــَـــت غیرت و حیا !!! پسرانه اش از بــــالا کوتاه شد ! و ... ...

ادامه مطلب ...