روایتی از روند نامگذاری روز ملی خلیج فارس جعفر مرادی شهدادی در ، در پاسخ به ادعاهای پیروز مجتهدزاده در خصوص چگونگی نامگذاری روز ملی خلیج فارس در تقویم رسمی گفت: پس از واقعه نامیمون...

ادامه مطلب ...